Tijdelijke openingstijden:

Maandag & Dinsdag
In April alleen de dinsdagen
 

Voor het maken van een afspraak:
Bel of app: 06-19093066

 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRIMSALONHOUDERS AANGESLOTEN BIJ GROOMERS EUROPE  
 

  Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door een jurist van J Law Juridische dienstverlening.
  Het zonder toestemming overnemen en/of kopiëren en/of    gebruiken van deze algemene voorwaarden is niet toegestaan.  

 Artikel 1 - Definities  

1.1 De Trimsalon: De naar Nederlands recht opgerichte trimsalon, ingeschreven bij de kamer van koophandel en geregistreerd in het handelsregister,
welke is aangesloten bij Groomers Europe.  

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de Trimsalon een overeenkomst heeft
gesloten.  

1.3. Overeenkomst: iedere tussen de Trimsalon en de opdrachtgever, zowel mondeling als schriftelijk, tot stand gekomen overeenkomst,
waarmee de Trimsalon zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.  

1.4. Huisdier: het dier waarvoor de overeenkomst wordt afgesloten.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming  

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle
rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen de Trimsalon en de opdrachtgever.  

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen.  

2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.  

Artikel 3 – Aanvaarding en uitvoering overeenkomst  

3.1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de Trimsalon.
De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

3.2. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan de Trimsalon de overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen,
mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.  

3.3. De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment
van beëindiging verrichte werkzaamheden.  

3.4. De Trimsalon voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.  

3.5. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, betreffen de werkzaamheden van de Trimsalon een inspanningsverbintenis.
De Trimsalon geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.  

3.6. De Trimsalon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

3.7. Voor zover de opdrachtgever en de Trimsalon in de overeenkomst of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, termijnen
zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen altijd indicatief. Overschrijding daarvan
zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van de Trimsalon opleveren, derhalve opdrachtgever niet het
recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever
de Trimsalon daarom schriftelijk in gebreke te stellen. De Trimsalon dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering
te geven aan de overeenkomst. 

3.8. Opdrachtgever dient op tijd te komen, in verband met de voor het huisdier gereserveerde tijd. Overeenkomsten welke niet, of niet geheel,
kunnen worden uitgevoerd omdat opdrachtgever te laat is verschenen, kunnen geen wanprestatie zijdens de Trimsalon opleveren.  

3.9. In het geval dat het Huisdier tijdens de uitvoering van de overeenkomst directe (medische) hulp nodig heeft, is de Trimsalon bevoegd een
dierenarts in te schakelen. Alle door de Trimsalon, in dit kader te maken kosten, komen voor rekening van opdrachtgever.  

Artikel 4 – De te verstrekken informatie en meerwerk/wijzigingen  

4.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de Trimsalon aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in ieder geval uiterlijk bij het afleveren van
het huisdier, aan de Trimsalon wordt verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt de Trimsalon zich het recht voor de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten. 

4.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van
hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van
de Trimsalon zulks vorderen, is de Trimsalon gerechtigd daartoe over te gaan zonder toestemming van de opdrachtgever. 

4.3. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande
extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De Trimsalon zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen,
tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.  

4.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem
onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij de Trimsalon de
onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De Trimsalon zal de
opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak deze kosten door te berekenen.  

4.5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de
gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.  

4.6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden
zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.  

Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden  

5.1. De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.  

5.2. Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.  

5.3. In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt, is de opdrachtgever
de 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.  

5.4. De opdrachtgever is de volledig overeengekomen prijs verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen
tijdstip van de trimbeurt.  

5.5. Indien opdrachtgever, zonder mededeling aan de Trimsalon, niet verschijnt op het overeengekomen tijdstip zal de Trimsalon naast
de volledige overeengekomen prijs, ook administratiekosten (á €15,-) in rekening brengen.  

5.6. De Trimsalon behoudt zich het recht voor om van deze rechten af te zien in noodsituaties, welke ter beoordeling zijn van de Trimsalon.  

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRIMSALONHOUDERS AANGESLOTEN BIJ GROOMERS EUROPE  

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door een jurist van J Law Juridische dienstverlening. Het zonder toestemming overnemen
en/of kopiëren en/of gebruiken van deze algemene voorwaarden is niet toegestaan.  

 
Artikel 6 – Klachten  

6.1. De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn huisdier gehouden te onderzoeken of de Trimsalon de overeenkomst
deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan de Trimsalon. Indien dit onder de gegeven omstandigheden
onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is de opdrachtgever gehouden binnen
24 uur na afhalen van zijn huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de Trimsalon.  

6.2. Indien een klacht van de opdrachtgever door de Trimsalon gegrond wordt bevonden, zal de Trimsalon zorgdragen voor
kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het huisdier binnen 48 uur
na melding van de klacht voor herstel op locatie van de Trimsalon ter zijner beschikking te stellen op een tussen de Trimsalon en de opdrachtgever
nader te bepalen tijdstip.  

6.3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de Trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever,
in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.  

6. 4. Indien de opdrachtgever van een klacht geen tijdige (schriftelijke) mededeling doet aan de Trimsalon, komen al zijn eventuele aanspraken
ter zake te vervallen.  

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding  

7.1. De trimsalon is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen,
de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de trimsalon ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.  

7.2. Voorts is de Trimsalon gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden
gevergd. Van dergelijke omstandigheden is Bijvoorbeeld sprake indien:  

 1. Het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van de Trimsalon, de uitvoering van de trimbeurt
  voor hem bezwaarlijk/onmogelijk maakt;  

 2. Het huisdier anderszins onhandelbaar is;  

 3. Het huisdier een (besmettelijke) ziekte blijkt te hebben, waardoor de Trimsalon, zijn medewerkers en of andere aanwezige dieren gevaar lopen.  

  1. Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door de Trimsalon gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade
   komen voor rekening van de opdrachtgever.  

  2. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door de Trimsalon op grond
   van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.  

  3. Indien de Trimsalon de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar.  

Artikel 8 – Prijzen en betalingscondities  

 1. 1.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de Trimsalon vermelde prijzen richtprijzen. De Trimsalon is, zonder daartoe
  in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever te betalen prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te
  overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht
  benodigde middelen gerechtvaardigd is.  

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd,
   op het moment dat het huisdier door hem bij de Trimsalon wordt opgehaald.  

  2. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde
   betalingstermijn op de door de Trimsalon voorgeschreven wijze.  

  3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
   verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en
   met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. 

  4. Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening.  

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring  

9.1. De Trimsalon is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de Trimsalon
toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met
inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.  

9.2. Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door de Trimsalon komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van de Trimsalon
beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.  

9.3. De aansprakelijkheid van de Trimsalon is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat door de Trimsalon daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering
onder de gegeven omstandigheden uitkeert.  

9.4. Mocht de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet uitkeren, dan is de aansprakelijkheid van de Trimsalon in totaliteit
beperkt tot het factuurbedrag dat de Trimsalon voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.  

9.5. De limiteringen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of
grove schuld aan de zijde van de Trimsalon.  

9.6. De Trimsalon is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade is
de Trimsalon nimmer aansprakelijk.  

9.7. Elke aan de Trimsalon gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen
van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.  

9.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twee (2) maanden nadat opdrachtgever
de schade heeft ontdekt bij de Trimsalon schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.  

9.9. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, of vernietigd
worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  

Artikel 10. Retentierecht  

10.1. Behoudens het geval waarin betaling achteraf is overeengekomen, is de Trimsalon gerechtigd het huisdier onder zich te houden totdat
de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit
vorderen, is de Trimsalon gedurende het verzuim van opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een pension. Alle door de trimsalon
redelijk te maken kosten, waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening

van de opdrachtgever.  

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting  

11.1 . Op de tussen de Trimsalon en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen) is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. 

11.2. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de Trimsalon en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door
de Nederlandse rechter, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.